APHELANDRA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA
- Kivonat -

Preambulum
Alulírott Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy támogassam a kultura, a művészetek, a tudomány, a társadalmi élet különböző területein kiemelkedő munkát végző személyeket, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-F. §-ai alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el:

Az Alapítvány neve: APHELANDRA Alapítvány
Az Alapítvány székhelye: 8060 Mór, Asztalos utca 1.

Az Alapítvány célja:
A kultúra, a művészetek, a tudomány, a társadalmi élet különböző területein kiemelkedő munkát végző, életvitelükkel etikus, humánus magatartást tanúsító személyek támogatása.

Az Alapítvány induló vagyona: az Alapító által rendelkezésre bocsátott összesen 100.000.- Ft, azaz: Egyszázezer forint készpénz.

Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazottakra egyszeri támogatás formájában, valamint az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel.

Az Alapítvány induló vagyona és annak kamatai, valamint a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel az Alapítvány céljainak elérése érdeké-ben.

Az alapítvány vagyonának kezeléséről és felhasználásáról, hatékony működ-tetéséről, gyarapításáról az Alapító által kijelölt 6 tagú kuratórium dönt.

Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. A csatlakozási szándék elfogadásáról a Kuratórium dönt.

Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 6 fő.

Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke és tagjai:

- Heim Márton a Kuratórium elnöke
- Varga János
- Buza Ernő
- dr. Istvánfalvi Dávid
- Macher Endréné
- Dr. Svéhlik Csaba

Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az Alapító - közvetlenül vagy közvetve - az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat(nak) [Ptk. 74/C. § (3) bek.].

A Kuratórium fő feladata és hatásköre:

  • Az alapítványi célnak megfelelően kezeli az alapítvány vagyonát és dönt annak felhasználásáról,
  • beszámol évente az alapítónak az általa végzett tevékenységéről, ki-emelten a vagyonnal való gazdálkodásról, dönt az alapító elé terjesz-tendő, az alapítvány működéséről szóló éves beszámolóról,
  • dönt az alapítványhoz való csatlakozások elfogadásáról,
  • megállapítja és közzéteszi a pályázati kiírásokat, elbírálja a benyújtott pályázatokat.

A kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása 5 évre szól, az elnök és a tagok azonban újra kijelölhetőek. Az első - jelen okirat e pontjában foglalt - kuratórium tagjainak, és az elnök 5 éves megbízatása az alapítvány bírósági nyilvántartásbavételétől számít.

A Kuratórium vagy annak tagja által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány a felelős. A kuratóriumi tag az általa e minőségében az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel [Ptk. 74/C. § (5) bek.].

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztatja az Alapítót, az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználásáról. A kuratórium munkáját az elnök szervezi és vezeti.

A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag együttesen, írásban, hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés napirendjéről a meghívóban tájékoztatást kapnak.

A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor legalább tagjainak több mint fele jelen van.

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a kuratóriumi elnök szavazata dönt.
A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

A kuratórium üléséről jelenléti ívet is vezetni kell. A jegyzőkönyvet az elnök és a kuratórium által kijelölt két hitelesítő tag írja alá.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve végezhet. A vállalkozói tevékenység nem veszélyeztetheti az Alapítvány célját és a vállalkozási bevételekből származó nyereség csak az Alapítványi célokkal összhangban használható fel. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól függet-len, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt nem állít.

Az Alapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke látja el. Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga az Alapítvány képviselőjének bármely másik kuratóriumi taggal együttesen van.

Az Alapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyv 74/E. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése után - hozzájárulása mértékéig az Alapítót illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

Az Alapítvány időtartama: Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba-vételétől számított 10 éves határozott időre jön létre.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény-könyv 74/A-74/F. §-ai, szerint kell eljárni.

Nyitóoldal www.ezerszo.hu