Aphelandra Díj alapítása és szabályzata

Alulírott Alapítók elhatározzák, hogy a kultúra, a művészetek, a tudomány és a társadalmi élet különböző területein kiemelkedő munkát végző, a társadalom számára példamutatóan humánus életvitelt folytató személyek elismerése céljából kitüntetést alapítanak. A kitüntetés elnevezése: APHELANDRA DÍJ.

Alapítók:
- Heim Márton (8060 Mór, Petőfi u. 113.)
- Varga János (8045 Bakonykúti, Gagarin u. 7.)

1. A kitüntetés leírása:
A kitüntetés A/5 méretű, sötét-bordó színű plüss anyaggal bekötött szürke alapú, ezüstszínű dombornyomással készült, középen összehajtható díszoklevél és az „Aphelandra-díj” művészi bronz-kő kisplasztika.  Az oklevélen a kitüntetés megnevezése, az adományozás időpontja, az adományozás rövid indokolása és az alapító aláírása szerepel. Az oklevelet az Aphelandra levél esztétikus képe díszíti. A kitüntető oklevél sorszámozott.

2. Az adományozás rendje:
A kitüntetés azoknak a magyar és külföldi állampolgároknak adományozható, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal, példamutatóan humánus, etikus életvitelükkel azt kiérdemelték, a díj szabályzatát elfogadták és vállalták, hogy érdemeikről a nyilvánosság megfelelő tájékoztatást kapjon.

3 . A kitüntetettek száma:
A kitüntetettek száma évente a 2 főt nem haladhatja meg. A kitüntetés ugyanazon személy részére csak egy ízben adományozható.

4. Javaslat az adományozásra:
Kitüntetésre javaslatot az Aphelandra Díj kuratóriumi tagjai és az Aphelandra Díjjal már kitüntetett személyek a kuratórium felé szóban és írásban tehetnek minden naptári évben az alapító által meghatározott időpontig.

5. Az adományozás rendje
A javaslattételt követően a javasolt személyek közül az Aphelandra Díj kuratóriuma rendes ülésén, a rendelkezésre álló szóbeli vagy írásos előterjesztések alapján titkos szavazással dönt a kitüntetetés adományozásáról.

6. Az Aphelandra díj Kuratóriuma 6 főből áll.
A Kuratóriumának elnöke és tagjai:

- Heim Márton a Kuratórium elnöke
Lakcím: 8060 Mór, Petőfi u. 113.

- Varga János
Lakcím: 8045 Bakonykúti, Gagarin u. 7.

- Buza Ernő
Lakcím: 8060 Mór, Deák F u. 20. I. em. 3.a

- dr. Istvánfalvi Dávid
Lakcím: 8060 Mór, Bartók B. u. 19.

- Macher Endréné
Llakcím: 8000 Székesfehérvár, Kinizsi u. 20.

- Dr. Svéhlik Csaba
 Lakcím: 8060 Mór, Vértes u. 4

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztatja az Alapítókat, az általa végzett munkáról és a díjazottakról. A kuratórium munkáját az elnök szervezi és vezeti.

A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag együttesen, írásban, hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés napirendjéről a meghívóban tájékoztatást kapnak.

A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor legalább tagjainak több mint fele jelen van.

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a kuratóriumi elnök szavazata dönt.

A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A kuratórium üléséről jelenléti ívet is vezetni kell. A jegyzőkönyvet az elnök és a kuratórium által kijelölt két hitelesítő tag írja alá.

7. A kitüntetés átadása
A kitüntetést nyilvánosan és ünnepélyes keretek között a díj alapítója vagy az alapító által felkért köztiszteletben álló személy adja át. A kitüntetés átadására meg kell hívni mindazokat a személyeket - így a korábbi kitüntetetteket is - akik jelenléte a díjátadás rangját és méltóságát emeli. Az adományozás a kitüntetés, a művészi kisplasztika, az adományozást igazoló tanúsítvány átadásával, valamint a díj szabályzatának elfogadásáról szóló nyilatkozat aláírásával történik.

8. Jogosultságok
A kitüntetett élete végéig jogosult a kitüntetést birtokolni és magát a kitüntetés birtokosának nevezni. A kitüntetés nem visszavonható.

9. Az adományozás megörökítése és közzététele
A kitüntetett személy fényképét a Kitüntetettek Albumában, nevének és a kitüntetés dátumának feltüntetésével kell elhelyezni. A kitüntetett nevét, fényképét, az adományozás dátumát, a kitüntetés adományozásának indokolását az alapító által fenntartott internet honlapon kell a nyilvánosság számára közzétenni.

10. Elfogadó nyilatkozat és tanúsítvány
A kitüntetettek az 1. és 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot kötelesek aláírni, valamint a kitüntetés átadásával egyidejűleg a 3. számú melléklet szerinti tartalmú tanúsítványt kell részükre átadni.


…………………………, 2005. ……………..

……………….……..
Heim Márton , Varga János
Alapítók


 

1. számú melléklet

Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok természetes személyazonosító adataim az Aphelandra Díjjal összefüggő nyilvántartásához, nevemnek és kitüntető címeimnek a nyilvánosság tájékoztatása céljából történő közzétételéhez.

Helység, dátum


…………..……………………………………………..
kitüntetésre javasolt aláírása


2. számú melléklet

Nyilatkozat

Alulírott ünnepélyesen kijelentem, hogy az APHELANDRA DÍJ kitüntetés szabályzatát megismertem, azt elfogadom. Munkámmal és életvitelemmel a kitüntetés erkölcsi értékét a jövőben is növelem.

Helység, dátum


…………..……………………………………………..
a kitüntetett aláírása

3. számú melléklet

Tanúsítvány

Ezen okirat igazolja, hogy az Aphelandra Alapítvány
……………év………………………hónap……….napján …………………………………………részére,
aki ……………év………………………hónap……….napján ………………….………………………..-n született, anyja neve ………………………………………………………..
az APHELANDRA DÍJ kitüntetést adományozta. A tanúsítvány alapján a kitüntetett jogosult a díj szabályzatának 7. pontjában biztosított jogosultságok gyakorlására.

Helység, dátum


…………..……………………………………………..
Aphelandra Alapítvány kuratóriumi elnöke

 

www.ezerszo.hu Nyitóoldal